Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (maj 2022 r.)

W maju 2022 r., w porównaniu do maja 2021 r., mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli w bankach mniej kredytów zarówno w ujęciu liczbowym (-14,6%), jak i wartościowym (-14,4%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

  • o (-30,7%) mniej kredytów inwestycyjnych,
  • o (-27,2%) mniej kredytów obrotowych,
  • o (+4,6%) więcej kredytów w rachunku bieżącym.

W ujęciu wartościowym banki przyznały:

  • niższą wartość kredytów inwestycyjnych (-38,4%) oraz kredytów obrotowych (-15,6%),
  • wyższą wartość kredytów w rachunku bieżącym (+10,8%).

W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-9,0%), a wartość o (-3,9%).

W ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa była w przypadku kredytów inwestycyjnych (-29,8%).
W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-18,7%) dotyczyła kredytów inwestycyjnych i kredytów obrotowych (-1,9%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+4,6%).

Jakość portfeli kredytów dla mikrofirm według produktów kredytowych

Majowy odczyt BIK Indeksu Jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,65% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on więc na bezpiecznym poziomie, choć w ostatnim okresie pogarsza się (rośnie).

W maju 2022 r. w porównaniu do kwietnia 2022 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks Jakości o (+0,30). Indeks polepszył się (spadł) natomiast w porównaniu do maja 2021 o (-0,74).

W okresie 12-miesięcznym polepszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów.

W kolejnych miesiącach trzeba dokładnie monitorować zachowanie indeksu z uwagi na rosnące stopy procentowe.

Kredyty mikroprzedsiębiorców w ujęciu sektorowym

Na 11,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w maju br., 5,3 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,7%) i 2,6 tys. handlowe (23,4%). Łącznie więc nadal ponad 71% udzielonych w maju 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,558 mld zł, banki udzieliły 584 mln zł (37,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 409 mln zł (26,2%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów stanowi w maju 2022 r. 63,7% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

Jakość portfeli kredytów dla mikrofirm według branż

Według odczytów BIK Indeksów Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w maju 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe - wartość Indeksu wyniosła 5,11%. Najlepszy (najniższy) odczyt w maju br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji, który wyniósł 3,43%.

Więcej szczegółowych informacji oraz wykresy znajdują się w najnowszym Newsletterze kredytowym BIK - Mikrofirmy, dostępnym jako załącznik pdf poniżej oraz na stronie Publikacje BIK.

Załączniki