Kredyt Trendy, lipiec 2010

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Raport Kwartalny Biura Informacji Kredytowej KREDYT TRENDY. Naszą publikację adresujemy do sektora bankowego – szczególnie do zarządów banków oraz analityków bankowych. Wychodząc naprzeciw ich zapotrzebowaniu jesteśmy gotowi przygotowywać w formie maksymalnie dostosowanej do ich potrzeb analizę portfela kredytowego na tle całego sektora bankowego, bądź grupy (rówieśniczej) banków o podobnym profilu działalności.

Na podstawie baz informacyjnych Biura Informacji Kredytowej poddaliśmy analizom portfel kredytowy sektora bankowego (z uwzględnieniem SKOKów) – w rozmaitych ujęciach i przekrojach, według stanu na koniec I kwartału 2010 roku – w zestawieniu z danymi z okresu poprzednich dwóch – trzech lat. Przede wszystkim zamieszczamy informacje o rozmiarach akcji kredytowej i jakości portfeli kredytów dla osób fizycznych.

Warto podkreślić, że Raport Kwartalny Biura Informacji Kredytowej KREDYT TRENDY zawiera nie tylko oryginalne dane i ciekawe formy ujęcia tematu, ale jego zakres i styl prezentacji różnią się od innych opracowań przygotowywanych przez instytucje takie, jak GUS, NBP, UKNF.

W dalszej części Raportu zamieszczamy analizy obszarów podwyższonego ryzyka związanego z grupą klientów aktywnych (czasami nadaktywnych) na rynku kredytowym. Osoby te zaciągają kredyty w kilku bankach (często bank udzielający nowego kredytu o tym nie wie), a będąc w posiadaniu czterech i więcej kredytów, mają coraz większe problemy z ich obsługą.

W Biurze Informacji Kredytowej opracowane zostało nowe narzędzie BIK Debt Index (BDI), które może być wykorzystywane do identyfikacji na podstawie baz BIK, segmentów podwyższonego ryzyka. W Raporcie pokazujemy liczbę kredytobiorców w czterech grupach ryzyka, w zależności od poziomu BDI.

Następne Raporty zostaną wzbogacone o kolejne tematy, w miarę pojawiania się istotnych zagadnień na rynku kredytów detalicznych. Będą one prezentowane w wielu przekrojach i w formach przydatnych w pracy analityków bankowych.

dr Andrzej Topiński, Główny Ekonomista BIK S.A.

Załączniki