Kredyt Trendy, wrzesień 2010

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Raportu Kwartalnego KREDYT TRENDY", zawierający informacje o rozwoju akcji kredytowej, jakości portfeli i o obszarach ryzyk w zakresie kredytów dla osób fizycznych. Publikowane informacje pochodzą z baz danych Biura Informacji Kredytowej – według ich stanu na koniec II kwartału 2010 roku. Publikacja zbiegła się z zapoczątkowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego konsultacji dotyczących nowelizacji Rekomendacji S oraz z wdrażaniem Rekomendacji T. Mamy nadzieję, że przygotowywane przez nas analizy ryzyk w portfelach pomogą również w  wypracowaniu właściwych rozwiązań regulacyjnych służących rozwojowi zdrowej akcji kredytowej na rynku detalicznym.

W tym numerze szczególne znaczenie, w związku z projektem Rekomendacji S, przywiązujemy do analizy ryzyk w portfelu mieszkaniowych kredytów walutowych. Przedstawiamy analizy ryzyk po stronie kredytobiorcy, nie poruszamy poziomu ryzyk banku (płynność i jej koszt) i ryzyk systemowych (procykliczność kredytów w walucie obcej). Kontynuujemy analizę vintagekolejnych roczników kredytów mieszkaniowych (złotowych i walutowych). Tym razem uzupełniliśmy ją o badanie kredytów przedpłacanych i rolowanych, co często wiązało się ze zmianą waluty kredytu. Okazuje się, że także w Polsce znaczna część długoterminowych kredytów mieszkaniowych jest przedpłacana, refinansowana i przewalutowywana. Niestabilność kursowa skłaniała klientów banków do przewalutowań kredytów ze złotych na obce waluty.

Dane Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że na rynku kredytów mieszkaniowych mamy ożywienie. Udział kredytów walutowych w nowych kredytach (20%) kształtuje się na poziomie ubiegłorocznym, ale jeszcze tylko nieliczne banki ich udzielają.

Na rynku kredytów ratalnych i gotówkowych trwa recesja. Akcja kredytowa – jeśli pominąć wahania sezonowe – nie rośnie, ale też nie spada. Niski jest wolumen wydanych kart płatniczych, a przy tym rosną zaległości w ich obsłudze. Natomiast wyhamował trend odkładania się zaległości w portfelach ratalnych i gotówkowych. Jakość pokryzysowych portfeli jest już lepsza (co można zaobserwować w kredytach udzielonych, począwszy od II kwartału 2009 roku).

Biuro Informacji Kredytowej na zamówienie banków przygotowuje analizy portfeli. Jesteśmy w stanie ocenić ryzyko klienta banku na podstawie informacji z całego systemu. Szczególną wagę przypisujemy do wyodrębniania segmentu klientów nadaktywnych, posiadających kredyty w wielu bankach. O ile wskaźniki jakościowe portfela ulegają systematycznej poprawie, to skala kredytowania przez sektor osób nadaktywnych wydaje się być ciągle znaczna.

Następny numer kwartalnika „KREDYT TRENDY", oparty na informacjach z baz BIK według stanu na koniec III kwartału br., dostaną Państwo na początku grudnia. Będziemy w nim kontynuować prezentacje rozmiarów akcji kredytowej oraz prezentować przebieg linii vintage. Zamieścimy też nowe analizy ryzyk, o których się mówi, w sektorze bankowym.

dr Krzysztof Markowski

Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Załączniki