BIK: kredyty dla mikroprzedsiębiorców w maju 2024 r.

W maju 2024 r., w porównaniu do maja 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-8,1%) i na niższą wartość (-5,0%).
W ujęciu liczbowym banki udzieliły mniej trzech głównych rodzajów kredytów dla mikrofirm: kredytów inwestycyjnych (-43,3%), kredytów w rachunku bieżącym (-16,6%) oraz kredytów obrotowych (-6,0%). Ujemna dynamika roczna wystąpiła również w ujęciu wartościowym: kredyty inwestycyjne (-25,6%), w rachunku bieżącym (-11,6%) oraz kredyty obrotowe (-2,1%).

W pierwszych pięciu miesiącach 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+1,2%) i na wyższą kwotę (+3,3%).
Dodatnią dynamikę w okresie styczeń - maj br. zarówno w ujęciu liczbowym (+3,5%), jak i wartościowym (4,3%) odnotowały jedynie kredyty obrotowe. Natomiast kredyty inwestycyjne i w rachunku bieżącym, miały ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym. Odpowiednio (-25,3%) oraz (-11,3%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamiką charakteryzowały się kredyty inwestycyjne (+8,4%). Natomiast kredyty w rachunku bieżącym maj kończą ujemną dynamiką w ujęciu w wartościowym (-8,0%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Majowy odczyt BIK Indeksu Jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,26% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on więc na w miarę bezpiecznym, akceptowalnym poziomie.
W porównaniu do kwietnia 2024 r. ogólny Indeks jakości pogorszył się (wzrósł) o (+0,38), natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do maja 2023 r., ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,17).

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w maju br., 5,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,8%) i 2,7 tys. handlowe (22,5%). Łącznie 71,4% udzielonych w maju 2024 r. kredytów przypada więc na te dwa sektory.
Z całkowitej kwoty 1,755 mld zł, banki udzieliły 689 mln zł (39,3%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 447 mln zł (25,5%) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów w maju 2024 r. to 64,7% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W maju 2024 r. ujemna dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania wszystkich czterech branż: handlu (-11,3%), budownictwa (-9,9%), produkcji (-9,5%) a także usług (-5,5%). W ujęciu wartościowym w maju 2024 r. w porównaniu do maja 2023 r. dodatnia dynamika dotyczyła jedynie kredytów dla firm usługowych (+2,7%). Pozostałe branże odnotowały ujemne dynamiki: produkcyjna (-10,4%), handlowa (-8,6%), budowlana (-8,2%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w maju 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy budowalne wartość Indeksu wyniosła 6,47% oraz usługowe 6,43%. Najlepszy (najniższy) odczyt w maju br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora handlowego i wyniósł on 6,11%. W porównaniu do maja 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) w dwóch branżach: handlu (-0,40) i usługach (-0,21). Pogorszył się (wzrósł) w produkcji (0,25%) oraz w budownictwie (+0,03).

***

Więcej informacji o rynku kredytowym mikrofirm zawarte są w Newsletterze BIK - Mikroprzedsiębiorca - załączamy poniżej. 

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl