Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - kwiecień 2024 r.

W kwietniu 2024 r., w porównaniu do kwietnia 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+6,0%) i na wyższą wartość (+6,5%). W ujęciu liczbowym banki udzieliły mniej dwóch głównych rodzajów kredytów: kredytów inwestycyjnych (-30,0%) i kredytów w rachunku bieżącym (-13,0%), natomiast więcej o (+12,5%) kredytów obrotowych. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę roczną odnotowały dwa spośród trzech głównych rodzajów kredytów: inwestycyjne (+35,1%) oraz obrotowe (+6,8%). Natomiast spadek wartości sprzedaży nastąpił w kredytach w rachunku bieżącym (-11,0%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W pierwszych czterech miesiącach 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+3,1%) i na wyższą kwotę (+4,0%). Dodatnią dynamikę w tym okresie zarówno w ujęciu liczbowym (+5,0%) jak i wartościowym (3,8%) odnotowały jedynie kredyty obrotowe. Natomiast zarówno kredyty inwestycyjne, jak i w rachunku bieżącym, odnotowały ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym: odpowiednio (-22,2%) oraz (-10,1%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (+14,0%). Podobnie jak w ujęciu liczbowym, także w wartościowym ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (-7,5%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,88% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on więc na w miarę bezpiecznym, akceptowalnym poziomie. Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do kwietnia 2023, ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,15). W okresie 12-miesięcznym najbardziej polepszył się (spadł) Indeks kredytów obrotowych (-1,29). Polepszył się również Indeks kredytów w rachunku bieżącym (-0,58). W tym okresie pogorszenie (wzrost) odnotował Indeks kredytów inwestycyjnych (+1,64).

Sprzedaż kredytów dla mik roprzedsiębiorców według branż

Na 13,4 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br., 6,4 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48%) i 3,1 tys. handlowe (23%). Z całkowitej kwoty 2,054 mld zł, banki udzieliły 742 mln zł (36,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 576 mln zł (28,0%) kredytów firmom z sektora handlu.

W kwietniu 2024 r. dodatnia dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania handlu (+8,8%), a także usług (+7,9%). W ujęciu wartościowym w kwietniu 2024 r. w porównaniu do kwietnia 2023 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm usługowych (+17,6%). Mniejsze wzrosty odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (+8,6%). Spadła wartość kredytów udzielonych firmom budowlanym (-6,5%) oraz produkcyjnym (-3,0%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w kwietniu 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy budowalne wartość Indeksu wyniosła 6,25% oraz usługowe 6,24%. Najlepszy (najniższy) odczyt w kwietniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcyjnego i wyniósł on 5,14%.
W porównaniu do kwietnia 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) w dwóch branżach: produkcji (-0,83) i handlu (-0,54). Pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,88) oraz usługach (+0,1).

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl