Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - luty 2024 r.

W lutym 2024 r., w porównaniu do lutego 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+4,3%) i na wyższą wartość (+5,3%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+5,0%), natomiast mniej kredytów w rachunku bieżącym (-10,8%) i kredytów inwestycyjnych (-19,3%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę roczną odnotowały jedynie kredyty obrotowe (+3,5%). Natomiast spadek wartości sprzedaży nastąpił w kredytach inwestycyjnych (-4,8%) oraz w kredytach w rachunku bieżącym (-0,4%).

W okresie styczeń–luty 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+5,5%) i na wyższą kwotę (+5,3%). Dodatnią dynamikę w tym okresie zarówno w ujęciu liczbowym (+7,4%) jak i wartościowym (+6,6%) odnotowały jedynie kredyty obrotowe. Natomiast zarówno kredyty inwestycyjne jak i w rachunku bieżącym odnotowały ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym. W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały również kredyty w rachunku bieżącym (+1,0%). Natomiast podobnie jak w ujęciu liczbowym także w wartościowym ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty inwestycyjne (-5,4%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,16% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. W lutym 2024 r. w porównaniu do lutego 2023 r. ogólny Indeks jakości nieznacznie pogorszył się (wzrósł) o (+0,01). Natomiast
w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do lutego 2023 r., ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-1,03).

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów

Na 13,4 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., 6,3 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47%) i 3,2 tys. handlowe (24%). Łącznie 71% udzielonych w lutym 2024 r. kredytów przypada więc na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,807 mld zł, banki udzieliły 715 mln zł (39,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 516 mln zł (28,5%) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów w lutym 2024 r. to 68,1% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W lutym 2024 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+7,2%). W ujęciu wartościowym w lutym 2024 r. w porównaniu do lutego 2023 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm handlowych (+11,7%). Mniejsze wzrosty odnotowały kredyty udzielone firmom usługowym (+9,9%). Spadła wartość kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-9,8%) oraz budowlanym (-2,0%).

Jakości Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lutym 2024 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 5,99% oraz budowlane (5,55%). Najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora usługowego i wyniósł on 4,9%.
W porównaniu do lutego 2023 r. Indeks poprawił się (spadł) w trzech branżach, najbardziej w handlu (-1,76) i usługach (-1,17). Pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,23).

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl