We wrześniu br. więcej kredytów dla mikrofirm i na wyższą wartość

We wrześniu 2023 r., w porównaniu do września 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+11,6%) i na wyższą wartość (+24,4%). Najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów we wrześniu dotyczył finansowania usług (+15,7%) oraz budownictwa (+10,2%), a w ujęciu wartościowym wzrost objął wszystkie branże.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+29,8%) i kredytów inwestycyjnych (+5,7%). Mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (-8,5%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (+46,5%), kredyty inwestycyjne (+10,0%) oraz kredyty w rachunku bieżącym (+3,4%).
W okresie styczeń–wrzesień 2023 w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+11,3%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+7,9%). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-10,7%) i o niższej wartości (-17,3%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych: odpowiednio (+17,0%) i (+12,2%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,5%) i (+6,5%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Wrześniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,63% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie.
Produktowe Indeksy jakości we wrześniu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,78%, kredyty w rachunku bieżącym 4,33%, oraz kredyty obrotowe 10,11%. We wrześniu 2023 r. w porównaniu do sierpnia 2023 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,48).
Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do września 2022, ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,09). W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy dwóch rodzajów kredytów: obrotowych (+0,68) oraz w rachunku bieżącym (+0,04). Polepszył się (spadł) Indeks kredytów inwestycyjnych (-0,50).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,8 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,8%) i 3,0 tys. handlowe (23,4%). Łącznie ponad 72% udzielonych we wrześniu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.
Z całkowitej kwoty 1,858 mld zł, banki udzieliły 723 mln zł (38,9%) kredytów firmom z sektora usług oraz 475 mln zł (25,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów we wrześniu 2023 r. to 64,5% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

We wrześniu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+15,7%) oraz budownictwa (+10,2%). W  ujęciu wartościowym we wrześniu 2023 r. w porównaniu do września 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom usługowych (+32,2%) oraz produkcyjnym (+30,6%).

W trzech kwartałach 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+12,8%) oraz budowlanych (+11,8%). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+14,9%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+9,3%) usługowym. 

Jakość Portfeli Kredytów dla mik roprzedsiębi orców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 5,95% oraz przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu to 5,92%. Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwa i wyniósł 5,41%.
W porównaniu do września 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach. Najbardziej w produkcji (+0,95) oraz handlu (+0,38). Indeks polepszył się (spadł) w branży usługowej (-0,49).

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl