Sprzedaż kredytów dla mikrofirm w październiku 2022 r. Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy.

W październiku 2022 r., w porównaniu do października 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-24,2%), jak i wartościowym (-20,6%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-47,6%) mniej kredytów inwestycyjnych, o (-21,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-19,1%) w rachunku bieżącym. Dynamika wartości również była ujemna i wyniosła w kredyachw inwestycyjnych (-58,4%), kredytach obrotowych (-15,7%), a w rachunku bieżącym (-0,6%).

W okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-13,1%) w ujęciu liczbowym oraz o (-10,5%) w wartościowym. Przy czym w ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-33,8%). W ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczyła kredytów inwestycyjnych (-32,8%) oraz kredytów obrotowych (-9,4%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,5%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,63% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w październiku 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,37%, kredyty w rachunku bieżącym 3,94% oraz kredyty obrotowe 9,99%.
W październiku 2022 r. w porównaniu do września 2022 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,17). Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do października 2021 r. o (+1,39). W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,29).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 10,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,2%) i 2,6 tys. handlowe (24,1%). Łącznie 72,3% udzielonych w październiku 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,489 mld zł, banki udzieliły 537 mln zł (36,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 448 mln zł (30,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w październiku 2022 r. 66,2% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W październiku 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-28,1%) oraz produkcji (-27,2%). W ujęciu wartościowym w październiku 2022 r. w porównaniu do października 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (-26,8%) oraz usługowym (-26,0%).

W okresie styczeń-październik 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-17,9%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-17,0%). W ujęciu wartościowym banki udzieliły finansowania na niższą wartość firmom z trzech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-20,1%) oraz handlowym (-15,3%). W tym okresie wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+2,0%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe - wartość Indeksu wyniosła 6,07%. Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 4,86%.
W porównaniu do października ub.r. Indeksy pogorszyły się (wzrosły) we wszystkich branżach: handlu (+1,84), usługach o (+1,47),budownictwie o (+1,16) oraz produkcji o (+0,63).

***

Więcej szczegółowych informacji oraz wykresy zawiera Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiebiorca (pdf poniżej).

Załączniki

Dowiedz się od razu o próbie wyłudzenia kredytu na Twoją firmę lub o wpisie do rejestru dłużników.

Alerty BIK Moja Firma