Sprzedaż kredytów dla mikrofirm w czerwcu 2022 r. Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy

W czerwcu 2022 r., w porównaniu do czerwca 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-13,8%), jak i wartościowym (-11,2%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-39,7%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-13,5%) mniej kredytów obrotowych. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika również jest ujemna i wyniosła (-7,7%). Spadła w porównaniu do czerwca 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-43,0%) oraz kredytów obrotowych o (-2,7%). Wartość kredytów w rachunku bieżącym udzielonych w czerwcu 2022 r. w porównaniu do czerwca 2021 r. wzrosła o (+5,0%).

W pierwszym półroczu 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-9,2%) w ujęciu liczbowym oraz o (-4,5%) w wartościowym. Przy czym w ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-30,7%). W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-22,6%) dotyczyła kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-0,7%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+4,9%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Czerwcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,43% w ujęciu wartościowym i nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w czerwcu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,48%, kredyty w rachunku bieżącym 2,83%, oraz kredyty obrotowe 7,97%.
W czerwcu 2022 r. w porównaniu do maja 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,22). Indeks polepszył się (spadł) również w porównaniu do czerwca 2021 o (-0,59). W okresie 12-miesięcznym polepszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe polepszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (-1,15).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 11,7 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w czerwcu br., 5,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,8%) i 2,8 tys. handlowe (23,7%). Łącznie więc prawie 73% udzielonych w czerwcu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,894 mld zł, banki udzieliły 674 mln zł (35,6%) kredytów firmom z sektora usług oraz 534 mln zł (28,2%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w czerwcu 2022 r. 63,8% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W czerwcu 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania produkcji (-26,2%) oraz handlu (-20,9%). W ujęciu wartościowym w czerwcu 2022 r. w porównaniu do czerwca 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów oprócz budownictwa (+15,0%). Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (-25,6%) oraz handlowym (-21,7%).

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-15,0%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-14,9%). W ujęciu wartościowym banki udzieliły w sześciu miesiącach br. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku niższego finansowania firmom z dwóch sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-19,0%). W tym okresie wzrosła wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+10,4%) oraz usługowym (+0,7%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów BIK Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w czerwcu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 4,77%.
Najlepszy (najniższy) odczyt w czerwcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 3,66%. W porównaniu do czerwca 2021 r. Indeks polepszył się (spadł) we wszystkich branżach: usługach o (-0,7), produkcji (-0,64) oraz handlu o (-0,45).

Więcej szczegółów zawiera Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiebiorca (pdf poniżej). Do szerszej analizy kredytów dla przedsiebiorstw zapraszamy w informacji prasowej i prezentacji z Webinaru BIK z 27.07.2022 r.

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Menedżer ds. Relacji z mediami
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 +48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl