Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W listopadzie 2019 r., w porównaniu do listopada 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytów mieszkaniowych (+9,8%). Najwyższy spadek odnotowały kredyty konsumpcyjne (-5,0%) oraz karty kredytowe (-1,4%). W ujęciu liczbowym, w stosunku do listopada 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży kart kredytowych (+5,4%) oraz kredytów mieszkaniowych (+0,7%), spadek dotyczył limitów kredytowych (-21,3%) oraz kredytów konsumpcyjnych (-3,4%).

W listopadzie 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 6,781 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 4,996 mld zł. W porównaniu do października 2019 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o (-17%), limitów kredytowych (-13,5%), kredytów konsumpcyjnych
(-8,9%), a kart kredytowych o (-4,8%).

W okresie styczeń - listopad 2019 r. banki udzieliły o (+3,2%) więcej kredytów mieszkaniowych oraz na wartość wyższą o (+14,3%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W przypadku kredytów konsumpcyjnych spadek liczby udzielonych kredytów wyniósł (-0,9%), jednak w ujęciu wartościowym zanotowano wzrost (+5,5%). Bardzo wysoka dodatnia dynamika zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym wystąpiła w kartach kredytowych: odpowiednio (+20,3%) oraz (+17,0%).

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

Narastająco od początku roku udzielono 6 693,6 mln kredytów konsumpcyjnych na wartość 81,702 mld zł.
W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku ubyło (-0,9%) kredytów, ale o (+5,5%) zwiększyła się ich wartość.

- W okresie styczeń - listopad 2019 r. dodatnie dynamiki liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika była ujemna. Najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych do 1 tys. zł: liczbowo (-14,2%) oraz (-13,8%) wartościowo, a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł: (+7,4%) w ujęciu liczbowym i (+7,1%) w wartościowym.

- W pierwszych jedenastu miesiącach 2019 r., 34% udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowiły kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowiły one już 85,6% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Dzięki wydłużaniu okresu kredytowania, przy rekordowo niskich stopach procentowych, przy wzroście dochodów gospodarstw domowych, banki mogły udzielać kredytów na wyższe kwoty. Zjawisko to dotyczy głównie kredytów gotówkowych. Należy jednak pamiętać, że rzeczywisty okres spłaty kredytów gotówkowych jest istotnie krótszy od umownego, nawet o połowę, co w związku z „małym TSUE” może zniechęcić banki do wydłużania okresu kredytowania, a tym samym banki mogą ograniczyć udzielanie wysokokwotowych kredytów gotówkowych - stwierdza prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w okresie styczeń – listopad 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w ujęciu liczbowym wynosi (+6,4%), a w wartościowym, ok. (+5%). Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w listopadzie 2019 r. wyniosła 10 645 zł i była niższa o (-1,6%) od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w listopadzie zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 17 505 zł – spadek o (-3,7%). Średnia wartość kredytu ratalnego to 4580 zł i jest ona wyższa niż rok temu o (+13,2%).

- Poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych jest przez BIK cyklicznie co miesiąc monitorowany w oparciu o Indeks jakości, który pełni funkcję systemu wczesnego ostrzegania. Jakość portfela dla kredytów konsumpcyjnych już od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają właśnie miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (listopadowy) odczyt wynosi 5,62%. W porównaniu do listopada 2018 r. wartość indeksu wzrosła o (+0,26). Podtrzymuję już wcześniej wyrażaną opinię, że podstawowe ryzyko związane z kredytami konsumpcyjnymi, w szczególności gotówkowymi, determinowane jest przez wysokokwotowe kredyty, które są obarczone wyższym ryzykiem kredytowym od kredytów niskokwotowych i wydłużanie okresu kredytowania przy najczęściej zmiennej stopie procentowej - dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe

W okresie styczeń – listopad 2019 r. banki udzieliły 219,8 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 59,846 mld zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku dotyczył zarówno liczby (+3,2%), jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (+14,3%).

- W listopadzie br. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowaliśmy dodatnie dynamiki zarówno wartości udzielonych kredytów, jak i ich liczby w porównaniu z listopadem 2018 r., co już sygnalizował wrześniowy i październikowy odczyt Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe. Dodatnia dynamika wartościowa wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów. W okresie styczeń – listopad 2019, już 69% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal obserwujemy odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą głównie kredytów powyżej 250 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń – listopad 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. w ujęciu liczbowym udzielono więcej o (+36,4%), a wartościowym o (+36,6%).

- Wyniki listopada potwierdzają, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych ma się dobrze. Natomiast spadki obejmują kredyty poniżej 200 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Kredytów do 100 tys. zł banki udzieliły o (-21,9%) mniej, a w przedziale 100 – 150 tys. zł mniej o (-16,7%) niż w analogicznym okresie 2018 r.

Listopadowy odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe 21,9% również sygnalizuje, że kolejne miesiące powinny być dobre dla rynku kredytów mieszkaniowych. W styczniu 2019 r. prognozowaliśmy wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych na poziomie (+5-8%). W rzeczywistości dynamika jedenastu pierwszych miesięcy 2019 r. do analogicznego okresu 2018 r. wynosi już (+14,3%). Uważam, że 2019 rok będzie już kolejnym rekordowym rokiem ze sprzedażą około 62-64 mld zł, uwzględniając niższą aktywność kredytową z uwagi na  święta - wyjaśnia prof. Rogowski z BIK.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w listopadzie 2019 r. wyniósł 0,75%, co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych.

W ostatnich 12 miesiącach (listopad 2019 do listopada 2018) jakość portfela nieznacznie się pogorszyła, o czym świadczy lekka zmiana Indeksu o (+0,03).

- Obecnie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego - zaznacza główny analityk BIK.

Karty kredytowe

W listopadzie 2019 r. banki wydały 101,7 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 544 mln zł. Stanowi to wzrost o (+5,4%) w ujęciu liczbowym, ale spadek o (-1,4%) w ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2018 r. W pierwszych jedenastu miesiącach banki wydały łącznie 1108,3 tys. kart kredytowych – wzrost o (+20,3%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 6,402 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych jedenastu miesięcy 2018 r. o (+17,0%).   

- W listopadzie 2019 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, obserwujemy wysokie dynamiki sprzedaży kart kredytowych. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń – listopad 2019 r. w porównaniu do pierwszych jedenastu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio (+41,3%) oraz (+36,8%) oraz 2 do 3,5 tys. zł (+32,7%) oraz (+31,0%), co w dużej części wynika z zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych w formie przyznawania limitów w kartach kredytowych. Należy jednak podkreślić, że dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczyły większości przedziałów kwotowych.

O (+0,19) polepszyła się wartość Indeksu Jakości kart kredytowych w porównaniu do października 2019 r., średnia wartość Indeksu ponownie obniżyła się poniżej 4% i wyniosła 3,83%. Jest to bezpieczny poziom - mówi główny analityk BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W okresie jedenastu miesięcy 2019 r. liczba przyznanych limitów wyniosła 603,3 tys. sztuk, a wartość przyznanych limitów 2,965 mld zł. Oznacza to spadek o (-6,8%) w ujęciu liczbowym i wzrost o (+4,8%) w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.  

- W przypadku limitów dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowaliśmy jedynie dla limitów wysokokwotowych – pow. 7 tys. zł (+0,6%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamiką charakteryzował się przedział limitów niskokwotowych do 0,5 tys. zł (+0,9%) oraz przedział pow. 7 tys. zł (+11,2%) - zauważa prof. Rogowski z BIK.  - Jakość limitów kredytowych jest dobra – indeks jakości wynosi 3,1%.

Najbardziej aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Załączniki