Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

We wrześniu 2019 r., w porównaniu do września 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę we wszystkich czterech grupach produktowych. Najwyższe wzrosty odnotowały kredyty mieszkaniowe (+20,7%) oraz limity kredytowe (+19,4%). Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrosła o (+9,3%), a kart kredytowych o (+11,6%). W ujęciu liczbowym, w stosunku do września 2018 r. odnotowano wzrost sprzedaży kart kredytowych (+22,5%), kredytów mieszkaniowych (+10,8%) oraz kredytów konsumpcyjnych (+0,8%). W przypadku limitów kredytowych dynamika jest ujemna: (-9,1%).

We wrześniu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,498 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,678 mld zł. W porównaniu do sierpnia 2019 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o (+1,1%), zaś kredytów konsumpcyjnych o (+1,5%).

W okresie styczeń - wrzesień 2019 r. banki udzieliły o (+2,9%) więcej kredytów mieszkaniowych niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W ujęciu wartościowym udzieliły ich na kwotę o (+14,4%) wyższą.
W przypadku kredytów konsumpcyjnych spadek liczby udzielonych kredytów wyniósł (-0,8%), jednak w ujęciu wartościowym odnotowano wzrost (+7,8%). Bardzo wysoką dodatnią dynamikę zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym zanotowały karty kredytowe: odpowiednio (+22,8%) oraz (+21,1%).

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

We wrześniu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 601,1 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,5 mld zł. Stanowi to wzrost o (+0,8%) w ujęciu liczbowym i o(+ 9,3%) w ujęciu wartościowym w porównaniu do września 2018 r. W porównaniu do sierpnia 2019 r. liczba udzielonych kredytów spadła o (-5,4%) a w wartości wzrosła o (+1,5%). Narastająco od początku roku udzielono 5,428 mln kredytów konsumpcyjnych na wartość 67,72 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku to o (-0,8%) mniej kredytów, ale o (+7,8%) zwiększyła się ich wartość.

- W okresie styczeń - wrzesień 2019 r. dodatnie dynamiki liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika była ujemna. Najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych do 1 tys. zł (-15,4%) – liczbowo oraz (-14,6%) wartościowo, a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł w ujęciu liczbowym (+9,5%) i (+10,3%) w wartościowym.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. 34% udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowią one już 86,03% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Dzięki wydłużaniu okresu kredytowania, przy rekordowo niskich stopach procentowych, którym to zjawiskom towarzyszy wzrost dochodów gospodarstw domowych, banki mogą udzielać kredytów na wyższe kwoty. Dotyczy to głównie kredytów gotówkowych. Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 30 tys. zł) udzielonych w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, wynosi ok. (+10%). Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego we wrześniu 2019 r. wyniosła 12 474 zł i była wyższa o (+8,5%) od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego we wrześniu zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 19 442 zł – wzrost o(+ 3,4%). Średnia wartość kredytu ratalnego to 4078 zł i jest ona wyższa niż rok temu o (+14,0% )– stwierdza prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych jest przez BIK co miesiąc monitorowany w oparciu o Indeks jakości, który pełni funkcję systemu wczesnego ostrzegania. Jakość portfela dla kredytów konsumpcyjnych już od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają właśnie miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (wrześniowy) odczyt wynosi 5,6%. W porównaniu do września 2018 r. wartość indeksu nie zmieniła się. Podtrzymuję wcześniejszy wniosek, że podstawowe ryzyko związane z kredytami konsumpcyjnymi, w szczególności gotówkowymi, determinowane jest przez wysokokwotowe kredyty, które są obarczone wyższym ryzykiem kredytowym od kredytów niskokwotowych - dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe

We wrześniu 2019 r. banki udzieliły łącznie 20,3 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 5,68 mld zł. Stanowi to wzrost o(+ 20,7%) w ujęciu wartościowym w porównaniu do września 2018 r. W ujęciu liczbowym banki udzieliły o (+10,8%) więcej kredytów mieszkaniowych. We wrześniu w porównaniu do sierpnia liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o (-0,1%), jednak wartość udzielonego finansowania wzrosła o (+1,1%). W okresie styczeń – wrzesień 2019 r. banki udzieliły 179,6 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 48,6 mld zł. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku dotyczył zarówno liczby (+2,9%), jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (+14,4%).

- We wrześniu br. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowaliśmy dodatnie dynamiki zarówno wartości udzielonych kredytów, jak i ich liczby w porównaniu z wrześniem zeszłego roku. Dodatnia dynamika wartościowa wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów, w okresie styczeń – wrzesień 2019 już ponad 68% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal obserwujemy odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą głównie kredytów powyżej 250 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono więcej o (+37,4%), a wartościowym o (+37,8%). Tak więc kolejne już miesięczne wyniki potwierdzają, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych trwa w najlepsze. Natomiast spadki obejmują kredyty poniżej 200 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Kredytów do 100 tys. zł banki udzieliły o (+22,9%) mniej, a w przedziale 100 – 150 tys. zł mniej o (-17,3%) niż w analogicznym okresie 2018 r. W styczniu 2019 r. prognozowaliśmy wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych na poziomie (+5-8%.) W rzeczywistości dynamika dziewięciu pierwszych miesięcy 2019 r. do analogicznego okresu 2018 r. wynosi już (+14,4%). Uważam, że 2019 rok będzie kolejnym rekordowym rokiem ze sprzedażą około 62 mld zł. Wrześniowy Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe również sygnalizuje, że październik powinien być dobry dla rynku kredytów mieszkaniowych - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w sierpniu 2019 r. wyniósł 0,75%, co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (wrzesień 2019 do września 2018) jakość portfela poprawiła się, o czym świadczy lekki spadek Indeksu o 0,03.

- Obecnie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego - zaznacza prof. Rogowski.

Karty kredytowe

We wrześniu 2019 r. banki wydały 88,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 527 mln zł. Stanowi to wzrost o (+22,5%) w ujęciu liczbowym i o (+11,6%) w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2018 r. Jednak w porównaniu do ubiegłego miesiąca sprzedaż kart kredytowych, i to zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym, odnotowała spadek – odpowiednio o (-6,2%) oraz (-2,0%). W pierwszych dziewięciu miesiącach banki wydały łącznie 908,8 tys. kart kredytowych – wzrost o (+22,8%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 5,272 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. o (+21,1%).

- We wrześniu 2019 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, obserwujemy wysokie dynamiki sprzedaży kart kredytowych – (+22,8%) wyższa liczba przyznanych limitów niż w analogicznym okresie 2018 r. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio (+52,3%) oraz (+47,3%) oraz 2 do 3,5 tys. zł – (+38,7%) oraz (+36,7%). Należy jednak podkreślić, że dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczyły większości przedziałów kwotowych - mówi prof. Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

We wrześniu 2019 r. banki przyznały łącznie 50,8 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 264 mln zł. Stanowi to spadek o (-9,1%) w ujęciu liczbowym i wzrost o (+19,4%) w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2018 r. W okresie dziewięciu miesięcy 2019 r. liczba przyznanych limitów wyniosła 498,9 tys. sztuk, a wartość przyznanych limitów 2,40 mld zł. Oznacza to spadek o (-4,8%) w ujęciu liczbowym i wzrost o (+4,0%) w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

- W przypadku limitów w kontach nie obserwujemy typowego zjawiska związanego z rosnącą sprzedażą w obu skrajnych przedziałach kwotowych nisko i wysokokwotowych. W przypadku limitów dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowaliśmy jedynie dla dwóch przedziałów środkowych tj. 1 – 2 tys. zł, oraz 2-4 tys. zł. Odpowiednio: (+1,6%) oraz (+0,5%). W ujęciu wartościowym ujemną dynamiką  (-12,0%) charakteryzował się przedział limitów średniokwotowych (4 – 7 tys. zł) i przedział limitów 0,5 – 1 tys. zł (-2,4%) oraz przedział 2-4 tys. zł (-0,2%) - zauważa prof. Rogowski z BIK.

Najbardziej aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Załączniki