Portret polskiego kredytobiorcy

Co drugi dorosły Polak posiada kredyt (15,3 mln) – jak wynika z danych BIK za rok 2014. Największa aktywność kredytobiorców dotyczy mieszkańców województwa lubuskiego (52,8 proc.) zaś najmniejsza - w województwie podlaskim, gdzie tylko 39,1% osób korzysta z kredytu. Najbardziej aktywne kredytowo jest Pokolenie X - są to głównie mężczyźni.

1. Obraz kredytowy dorosłego Polaka

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w 2014 r. już co drugi dorosły Polak posiadał kredyt (15,3 mln). Wśród kredytobiorców więcej jest kobiet (51,1 proc.) niż mężczyzn (48,9 proc). Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, określani jako Pokolenie X - są to głównie mężczyźni (59 proc.). Zaś w pokoleniu seniorów dominującą grupę stanowią panie (62 proc.) wśród kredytobiorców.

 • Prawie co drugi Polak korzysta z kredytu, co stanowi 48,6% osób dorosłych (powyżej 18 roku życia)
 • Wśród kredytobiorców jest więcej  kobiet (51,1 %), niż mężczyzn (48,9%)
 • Najczęściej z kredytów korzystają Polacy urodzeni w latach 1967-1981, czyli z pokolenia X
 • Kobiety są najbardziej aktywne kredytowo w pokoleniu seniorów urodzonych przed 1948 rokiem - 62%
 • Mężczyźni są najbardziej aktywni kredytowo w pokoleniu X - 59%

 

2. Poziom aktywności kredytowej według województw

Biegnąc wzrokiem po kredytowej mapie Polski, największa aktywność kredytobiorców dotyczy mieszkańców województwa lubuskiego (52,8 proc.) zaś najmniejsza uwidacznia się w województwie podlaskim, gdzie tylko 39,1% osób korzysta z kredytu. Jednocześnie dostrzegamy, iż średni poziom aktywności kredytowej jest znacznie wyższy na zachodzie Polski, w stosunku do wschodniej części kraju.

Analizując kredytobiorców pod względem płci, największą aktywność kobiet w zaciąganiu zobowiązań kredytowych obserwujemy właśnie w województwie lubuskim (52,1%) zaś mężczyzn w województwie śląskim (54,5%). Biorąc pod uwagę ekonomiczno–polityczny podział społeczeństwa wynikający z uwarunkowań historycznych, również obie płcie wykazują mniejszą aktywność kredytową na wschodzie Polski. Najrzadziej z kredytów korzystają kobiety w województwie podkarpackim (37,9%), a mężczyźni w województwie podlaskim (39,6%). Obserwujemy również , że w obu tych województwach jest najniższy poziom aktywności kredytowej bez względu na płeć.

 • Największa aktywność kredytobiorców ogółem dotyczy mieszkańców województwa lubuskiego, gdzie 52,8% korzysta z kredytu
 • Najmniejsza aktywność kredytobiorców ogółem dotyczy mieszkańców województwa podlaskiego, gdzie 39,1% korzysta z kredytu
 • Kobiety są najbardziej aktywne kredytowo w województwie lubuskim (52,1%), najmniej w województwie podkarpackim (37,9%)
 • Mężczyźni są najbardziej aktywni kredytowo w województwie śląskim (54,5%), najmniej w województwie podlaskim (39,6%)
 • Znacznie większa aktywność kredytowa występuje na zachodzie  Polski  w stosunku do wschodniej części kraju

 

3. Wpływ czynników demograficznych na dynamikę aktywności kredytowej Polaków

Mając na uwadze wpływ czyn­ni­ków demo­gra­ficz­nych na dyna­mi­kę aktyw­no­ści kredy­to­wej Pola­ków, wyraź­nie poko­le­nie X uwidacz­nia swoją najwięk­szą aktyw­ność w zakre­sie zacią­ga­nych kredy­tów, szcze­gól­nie w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim wśród kobiet, zaś w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim wśród mężczyzn. Jest to jedno­cze­śnie poko­le­nie najbar­dziej aktyw­ne zawo­do­wo. Na tak wyso­ki poziom ukre­dy­to­wie­nia może wpły­wać fakt, iż jest to okres kiedy najczę­ściej podej­mu­je­my decy­zję o zaku­pie własne­go miesz­ka­nia czy podej­mu­je­my ryzy­ko inwe­sty­cyj­ne z zewnętrz­nych źródeł finan­so­wa­nia. W związ­ku z prze­su­nię­ciem się wieku życia na własny rachu­nek na później­szy, w sferze zawie­ra­nia zobo­wią­zań kredy­to­wych obser­wu­je­my, że najmniej aktyw­ne kredy­to­wo jest właśnie najmłod­sze poko­le­nie Y.

 1. Pokolenie Y urodzone w latach 1982-1995 – najmniej aktywna kredytowo grupa - 37,4%
  • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie warmińsko mazurskim i wielkopolskim - 45%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim - 31%
  • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie lubuskim i dolnośląskim - 40%, najmniejsza w województwie podkarpackim - 26%
 2. Pokolenie X - urodzone w latach 1967-1981– najbardziej aktywna kredytowo grupa - 58%
  • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie wielkopolskim - 64%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim - 48%
  • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie mazowieckim - 62%, najmniejsza w województwie podkarpackim - 46%
 3. Pokolenie dojrzałe - urodzone w latach 1948-1966
  • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie śląskim - 61%, najmniejsza w województwie podlaskim i świętokrzyskim - 43%
  • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie lubuskim i dolnośląskim - 60%, najmniejsza w województwie świętokrzyskim - 43%
 4. Pokolenie seniorów – osoby urodzone przed 1948 rokiem
  • Największa aktywność  kredytowa mężczyzn jest w województwie zachodniopomorskim - 51%, najmniejsza  w województwie podlaskim - 29%
  • Największa aktywność  kredytowa kobiet  jest w województwie zachodniopomorskim  i kujawsko pomorskim - 42%, najmniejsza w województwie podlaskim - 26%

 

Załączniki