Kredyt Trendy - raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej

W najnowszym wydaniu Raportu m.in. m.in.: o kredytobiorcach obsługujących 10 i więcej kredytów, o wzroście zadłużenia w kredytach konsumpcyjnych przy mniejszej liczbie kredytobiorców, o kredytobiorcach walutowych, którzy dzielnie znieśli osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego ze stycznia 2015 r.

Rok 2015, mimo rekordowo niskich stóp procentowych i korzystnych trendów w dochodach realnych ludności, nie przyniósł wyraźnego ożywienia na rynku kredytowym, zwłaszcza dla gospodarstw domowych. Wprawdzie kwota należności banków i SKOK-ów od gospodarstw domowych w trakcie 2015 r. wyraźnie wzrosła (o 7%), ale parametry akcji kredytowej (sprzedaży kredytów) wyglądają skromniej.

Wartość zawartych umów była w 2015 r. wyższa, w porównaniu z rokiem poprzednim, w kredytach mieszkaniowych o 3,0%, w kredytach konsumpcyjnych o 4,2%. Liczba podpisanych umów na kredyty mieszkaniowe była w 2015 r. na poziomie 2014 roku, liczba umów na kredyty konsumpcyjne spadła o 4,5%. Zmniejsza się, choć powoli, liczba osób posiadających kredyt w bankach bądź SKOK-ach. Spadek ten może się wiązać z ekspansją firm pożyczkowych.

Ryzyko udzielanych kredytów, mierzone udziałem kredytów opóźnionych w obsłudze w liczbie kredytów udzielonych w latach 2012–2015 jest na stabilnym poziomie zarówno w segmencie mieszkaniowym jak i konsumpcyjnym. Ryzyko portfelowe, mierzone udziałem kredytów opóźnionych w należnościach (NPL), maleje, choć na wynik ten może wpływać sprzedaż przez banki i SKOK-i portfeli należności zagrożonych.

Po raz kolejny przyjrzeliśmy się żywo obecnie dyskutowanemu segmentowi mieszkaniowych kredytów walutowych. Kredytów w walutach obcych obecnie banki udzielają niewiele, co wynika z uwarunkowań regulacyjnych, natomiast obecne debaty dotyczą sytuacji kredytobiorców, którzy zadłużyli się w walutach obcych w przeszłości, zwłaszcza w okresie silnego złotego (lata 2006–2008). Analiza spłacalności kredytów walutowych w oparciu o dane z bazy Biura Informacji Kredytowej potwierdza opinię Narodowego Banku Polskiego zawartą w lutowym Raporcie o stabilności systemu finansowego, że „wpływ utrzymywania się wysokiego kursu franka szwajcarskiego na jakość tych kredytów był niewielki dzięki między innymi wysokim buforom dochodowym gospodarstw domowych zadłużonych w tej walucie". Porównanie spłacalności kolejnych roczników kredytów mieszkaniowych pokazuje lepszą spłacalność kredytów udzielonych w walutach obcych w porównaniu z kredytami złotowymi.

Szczegółowe informacje  w najnowszym wydaniu Kredyt Trendy znajdują się na www.bik.pl/kredyt-trendy

Komentarzem eksperckim w zakresie omawianym w kwartalniku Kredyt Trendy służy, dr Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej.

Załączniki