Lipcowy odczyt BIK Indeksów popytu na kredyty

Lipiec był kolej­nym, trze­cim po czerw­cu miesią­cem w br., w którym klien­ci zawnio­sko­wa­li o mniej­szą wartość kredy­tów miesz­ka­nio­wych niż rok wcze­śniej - wartość BIK Indek­su - Popy­tu na Kredy­ty Miesz­ka­nio­we wynio­sła -9,5%. Również na niższą wartość złożo­no w lipcu wnio­ski o kredy­ty konsump­cyj­ne – BIK Indeks Popy­tu na Kredy­ty Konsump­cyj­ne wyniósł w lipcu br. -5,3%.

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła -9,5% w lipcu 2016 r. Oznacza to, że w lipcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 9,5% w porównaniu z lipcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. pozostaje dodatnia i wynosi +1,7%.

- W lipcu, już trzeci miesiąc z rzędu, klienci zawnioskowali w bankach o mniejszą wartość kredytów mieszkaniowych niż w analogicznych miesiącach rok wcześniej. Nasiliły się też spadki, w przeliczeniu na dzień roboczy zawnioskowano o niemal 10% mniejszą wartość kredytów. W lipcu tego roku o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało łącznie 27,0 tys. osób, w ubiegłym roku 34,7 tys. osób. To aż 22% mniej, ale wynika to również z tego, że w lipcu br. mieliśmy o 2 dni robocze mniej niż rok wcześniej.- mówi Sławomir Grzybek Dyrektor Departamentu Bussines Intelligence Biura Informacji Kredytowej - Wyniki kolejnych miesięcy mogą być również spadkowe, ponieważ bazą do porównań jest bardzo dobre dla kredytów mieszkaniowych drugie półrocze ubiegłego roku. Występowały wtedy istotne czynniki zachęcające do przyspieszenia decyzji o zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego. Obecnie banki, zgodnie z raportem NBP „Sytuacja na rynku kredytowym – III kw. 2016r." zaostrzają warunki udzielania kredytów mieszkaniowych, któremu towarzyszy spadek popytu ze strony klientów. 

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniosła -5,3% w lipcu 2016 r. Oznacza to, że w lipcu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 5,3% w porównaniu z lipcem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. jest ujemna i wynosi -2,3%.

- W lipcu zaobserwowaliśmy mniejszy popyt na kredyty konsumpcyjne niż rok wcześniej - w przeliczeniu na dzień roboczy klienci zawnioskowali o ponad 5% mniejszą wartość kredytów. – wyjaśnia Sławomir Grzybek - Gdy uwzględnimy, że w lipcu br. w kalendarzu było o 2 dni robocze mniej, to trudno będzie oczekiwać wysokiego wolumenu udzielonych kredytów. Słabnący popyt na kredyty konsumpcyjne dotyczy kredytów na niższe kwoty, w tym segmencie finansowania rośnie znaczenie firm pożyczkowych. Słabsze wyniki w ostatnich miesiącach zaczynają być widoczne w bankowych kredytach finansujących zakupy ratalne.

Aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na:  www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Metodyka indeksów:

Wskaźnik BIK Indeks - PKK obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty powyżej 200 tys. zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Kredyty konsumpcyjne to łącznie: kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe oraz limity kredytowe.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka BIK indeks - PKK oraz BIK Indeks - PKM została opracowana przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH. Indeksy są publikowane co miesiąc.

Załączniki