Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce - marzec 2024 r.

W marcu 2024 r., w porównaniu do marca 2023 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom mniej kredytów (-4,5%) i na niższą wartość (-3,3%).

W ujęciu liczbowym r/r udzielono mniej:

 • kredytów obrotowych (-6,0%),
 • kredytów w rachunku bieżącym (-9,3%),
 • kredytów inwestycyjnych (-37,4%).

W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę roczną odnotowały:

 • kredyty inwestycyjne (+9,3%).

Natomiast spadek wartości sprzedaży nastąpił w:

 • kredytach w rachunku bieżącym (-17,7%),
 • kredytach obrotowych (-4,6%).

W pierwszym kwartale 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, banki udzieliły:

 • więcej kredytów dla mikroprzedsiębiorców (+2,0%) i na wyższą kwotę (+2,3%).

W w/w okresie jedynie kredyty obrotowe odnotowały wzrost zarówno w ujęciu liczbowym (+2,4%), jak i wartościowym (+2,1%). Spadła natomiast liczba udzielonych kredytów inwestycyjnych i w rachunku bieżącym.

 • W ujęciu wartościowym w kredytach inwestycyjnych (+4,4%) wystąpił wzrost sprzedaży.
 • Natomiast ujemną dynamiką wartości charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (-7,1%).

Marcowy odczyt BIK Indeksu jakości kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,46% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym i akceptowalnym poziomie. 

W marcu 2024 r. w porównaniu do lutego 2024 r. ogólny Indeks jakości pogorszył się (wzrósł) o (+0,30).

W okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do marca 2023 r., ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,90). 

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Na 13,8 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w marcu br., 6,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,6%) i 3,1 tys. handlowe (22,7%). Łącznie 71,2% udzielonych w marcu 2024 r. kredytów przypada więc na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 2,128 mld zł, banki udzieliły 820 mln zł (38,5%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność usługową oraz 522 mln zł (24,5%) kredytów firmom z sektora handlu. Finansowanie tych dwóch sektorów w marcu 2024 r. to 63% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W marcu 2024 r. dodatnia dynamika r/r liczby udzielonych kredytów dotyczyła finansowania usług (+0,5%). W ujęciu wartościowym w marcu 2024 r. w porównaniu do marca 2023 r. najwyższa dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm usługowych (+7,7%). Mniejsze wzrosty odnotowały kredyty udzielone firmom produkcyjnym (+3,4%). Spadła wartość kredytów udzielonych firmom handlowym (-15,0%) oraz budowlanym (-10,6%). 

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż w marcu 2024 r. kształtowała się następująco:

 • najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane były kredyty przez firmy budowlane – wartość Indeksu wyniosła 6,07%.
 • najlepiej (najniższy) spłacane były kredyty firm handlowych - Indeks wyniósł 5,14%.

***

Więcej szczegółowych danych prezentuje załączony Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy. 

Załączniki