Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (maj 2023 r.)

W maju 2023 r., w porównaniu do maja 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+10,9%), jak i wartościowym (+7,2%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały :

 • mniej o (-23,5%) kredytów inwestycyjnych oraz o (-2,0%) kredytów w rachunku bieżącym,
 • więcej kredytów obrotowych (+21,0%).

W ujęciu wartościowym:

 • ujemną dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (-23,6%).,
 • dodatnie dynamiki wystąpiły w kredytach w rachunku bieżącym (+21,9%) oraz w kredytach obrotowych (+3,7%).


Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Majowy odczyt Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,39% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie.

Produktowe Indeksy jakości w maju 2023 r. w ujęciu wartościowym kształtowały się następująco:

 • kredyty inwestycyjne 3,01%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 4,89%,
 • oraz kredyty obrotowe 11,61%.

W maju 2023 r. w porównaniu do kwietnia 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,40). Również w porównaniu do maja 2022 r., ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+1,70).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+3,29).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 13,1 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w maju 2023 r., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,6%) i 3,0 tys. handlowe (23,3%). Łącznie 70,9% udzielonych w maju br. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,806 mld zł, banki udzieliły 667 mln zł (36,9%) kredytów firmom z sektora usług oraz 481 mln zł (26,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów stanowi 63,5% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom. W maju 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+11,6%) oraz budownictwa (+11,6%).
W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła trzech sektorów, kredytów dla firm budowlanych (+15,0%), handlowych (+9,0%) oraz usługowych (+6,2%). Spadki dotyczyły kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-6,8%).

W okresie styczeń–maj 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów:

 • najwyższy wzrost dotyczył firm usługowych (+9,8%) oraz budowlanych (+9,6%),
 • w ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów na kwotę o (+10,8%) wyższą firmom budowlanym, a firmom produkcyjnym o (+5,0%) wyższą.

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości:

 • najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w maju 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,61%, handlowe (6,47%) i budowlane (pogorszenie m/m aż o 1,12 do 6,47%),
 • najlepszy (najniższy) odczyt w maju br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcyjnego i wyniósł 5,87%. W porównaniu do maja 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w produkcji (+2,35) oraz handlu (+1,78).

Więcej szczegółowych danych i wykresy znajdują się w załączonym poniżej Raporcie pdf.

Załączniki