Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (kwiecień 2023 r.)

W kwietniu 2023 r., w porównaniu do kwietnia 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+10,6%), jak i wartościowym (+6,1%).

Banki przyznały mniej (-28,6%) tylko kredytów inwestycyjnych, natomiast udzieliły więcej kredytów w rachunku bieżącym (+17,6%) oraz o (+7,4%) kredytów obrotowych.
W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały również tylko kredyty inwestycyjne (-27,8%). Natomiast wzrosła wartość udzielonych kredytów w rachunku bieżącym (+22,5%) oraz kredytów obrotowych (+7,1%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W okresie styczeń–kwiecień 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+7,5%) i na wyższą kwotę o (+3,3%). Nadal spada liczba (-23,1%) i wartość (-24,6%) udzielanych kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych odpowiednio (+7,7%) i (+5,5%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+4,6%) i (+5,5%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Kwietniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,99% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w kwietniu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

  • kredyty inwestycyjne 2,95%,
  • kredyty w rachunku bieżącym 4,63%
  • oraz kredyty obrotowe 10,84%.

W kwietniu 2023 r. w porównaniu do marca 2023 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,31).

Natomiast w porównaniu do kwietnia 2022 r., ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+1,60). W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Największe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,82).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w kwietniu br. 5,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,2%) i 2,8 tys. handlowe (22,4%). Łącznie więc prawie 70% udzielonych w kwietniu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,845 mld zł, banki udzieliły 615 mln zł (33,3%) kredytów firmom z sektora usług oraz 518 mln zł (28,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w kwietniu 2023 r. 61,4% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W kwietniu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+15,1%) oraz budownictwa (+9,7%). Dodatnia dynamika wystąpiła również w ujęciu wartościowym, dotyczyła wszystkich sektorów, kredytów dla firm handlowych (+17,3%) oraz budowlanych (+7,8%).

W okresie styczeń – kwiecień 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwięcej kredytów udzielono firmom usługowym (+9,2%) i budowlanym (+8,7%), natomiast wzrost wartości finansowania dotyczył kredytów dla firm budowlanych (+8,5%) oraz produkcyjnych (+3,6%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w kwietniu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła (6,27%) oraz firmy usługowe (6,15%). Najlepszy (najniższy) odczyt w kwietniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwa (5,35%). W porównaniu do kwietnia 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w produkcji (+2,78) oraz handlu (+2,04).

***

Więcej szczegółowych informacji prezentują wykresy w Newsletterze kredytowym - Mikroprzedsiebiorca (pdf poniżej).

Załączniki