Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (marzec 2023 r.)

W marcu 2023 r., w porównaniu do marca 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (+1,8%), jak i wartościowym (+1,3%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

  • mniej o (-21,2%) kredytów inwestycyjnych,
  • mniej o (-10,9%) kredytów w rachunku bieżącym,
  • więcej o (+8,1%) kredytów obrotowych.

W ujęciu wartościowym:

  • ujemną dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (-32,3%),
  • dodatnie dynamiki wystąpiły w kredytach obrotowych (+7,3%) oraz w kredytach w rachunku bieżącym (+2,6%).

W okresie styczeń - marzec 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+6,2%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+1,9%).

Nadal spada liczba (-23,1%) i wartość (-23,7%) udzielonych kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych odpowiednio (+7,6%) oraz (+4,5%). Kredyty w rachunku bieżącym odnotowały spadek w wartości (-0,3%), ale dodatnią dynamikę w liczbie udzielonych kredytów (+0,5%). 

Jakość portfeli kredytów dla mikrofirm według produktów kredytowych

Marcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł w ujęciu wartościowym 6,31% i nadal utrzymuje się on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w marcu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

  • kredyty inwestycyjne 3,02%,
  • kredyty w rachunku bieżącym 5,02%
  • oraz kredyty obrotowe 11,15%.

W marcu 2023 r. w porównaniu do lutego 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,17). Ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) również w relacji do marca 2022 o (+1,69).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,62).

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów

Na 14,3 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w marcu br., 6,5 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46%) i 3,5 tys. handlowe (24%). Łącznie więc 70% udzielonych w marcu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 2,151 mld zł, banki udzieliły 742 mln zł (34,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 599 mln zł (27,8%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w marcu 2023 r. 62,3% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W marcu 2023 r.:

  • najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (+3,7%) oraz usług (+2,3%), a mniej firmom produkcyjnym (-0,7%) oraz budowlanym (-0,2%).
  • w ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła trzech sektorów: kredytów dla firm produkcyjnych (+7,6%), handlowych (+7,3%) oraz usług (+0,2%). Spadek wartości dotyczył firm budowalnych (-8,8%).

W okresie styczeń – marzec 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższy wzrost dotyczył firm budowlanych (+8,1%) oraz usługowych (+7,0%).
W ujęciu wartościowym banki udzieliły o (+8,6%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+2,7%) produkcyjnym. Jedynie w przypadku firm handlowych wartość udzielonych kredytów spadła o (-2,5%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Z odczytów BIK Indeksu Jakości wynika, że najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w marcu tego roku spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 6,82% oraz usługi (6,43%). Najlepszy (najniższy) odczyt w marcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,16%.
W porównaniu do marca 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w produkcji (+2,59) oraz handlu (+2,18).

***

Więcej szczegółowych informacji prezentują wykresy w Newsletterze kredytowym - Mikroprzedsiebiorca (pdf poniżej).

Załączniki