Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (luty 2023 r.)

W lutym 2023 r., w porównaniu do lutego 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym
(+2,7%), jak i wartościowym (+0,7%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały mniej o (-25,8%) kredytów inwestycyjnych oraz o (-0,5%) kredytów w rachunku bieżącym. Natomiast banki udzieliły więcej o (+3,4%) kredytów obrotowych. W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały kredyty inwestycyjne (-27,8%). Natomiast niewielkie dodatnie dynamiki (+3,7%) wystąpiły w kredytach obrotowych, a także w kredytach w rachunku bieżącym (+0,3%).

W okresie styczeń – luty 2023 w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+8,6%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+0,9%). Nadal spada liczba (-26,3%) i wartość (-19,8%) udzielonych kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą tylko kredytów obrotowych: odpowiednio (+6,7%) oraz (+0,6%). Kredyty w rachunku bieżącym odnotowały dodatnią dynamikę w liczbie udzielonych kredytów (+7,6%), a spadki w wartości (-3,0%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Lutowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,13% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w lutym 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,96%, kredyty w rachunku bieżącym 4,98% oraz kredyty obrotowe 10,89%. W lutym 2023 r. w porównaniu do stycznia 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,21). Ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) również w porównaniu do lutego 2022 o (+1,69). W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,78).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lutym br., 5,8 tys. zaciągnęły firmy usługowe (45,5%) i 3,1 tys. handlowe (24,9%). Łącznie więc 70% udzielonych w lutym 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,681 mld zł, banki udzieliły 624 mln zł (37,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 460 mln zł (27,4%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w lutym 2023 r. 64,5% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom. W lutym 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania budownictwa (+8,4%) oraz handlu (+2,7%). Banki udzieliły mniej kredytów firmom produkcyjnym
(-5,1%). W ujęciu wartościowym w lutym 2023 r. w porównaniu do lutego 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła tylko kredytów dla firm budowlanych (+28,5%). W pozostałych trzech sektorach odnotowano ujemne dynamiki – najwyższe w handlu (-6,1%).

W okresie styczeń – luty 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 banki udzieliły o 8,6% więcej kredytów na wartość wyższą o 0,9%. Dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm budowlanych (+13,2%). W ujęciu wartościowym banki udzieliły o 23,8% wyższą kwotę firmom budowlanym i o 9% niższą firmom handlowym.

Jakości Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lutym 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 6,77% oraz produkcyjne (6,13%). Najlepszy (najniższy) odczyt w lutym br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,05%. W porównaniu do lutego 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w handlu (+2,5) oraz produkcji (+2,29).

 

Więcej szczegółowych informacji oraz wykresy zawiera Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiebiorca (pdf poniżej).

Załączniki


Aleksandra Stankiewicz-Billewicz
Ekspert ds. PR
Biuro Informacji Kredytowej
+48 22 348 4131 + 48 512 164 131 aleksandra.stankiewicz-billewicz@bik.pl