Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (grudzień 2022 r.)

W grudniu 2022 r., w porównaniu do grudnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,2%), jak i wartościowym (-20,0%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

 • o (-50,4%) mniej kredytów inwestycyjnych,
 • o (-14,9%) kredytów w rachunku bieżącym
 • oraz o (-14,1%) mniej kredytów obrotowych.

Spadła w porównaniu do grudnia 2021 r. wartość udzielonych:

 • kredytów inwestycyjnych o (-58,3%),
 • o (-7,2%) kredytów w rachunku bieżącym
 • oraz kredytów obrotowych o (-1,9%).

W całym 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z 2021 r. spadła o (-12,7%) w ujęciu liczbowym oraz o (-12,0%) w wartościowym.

 • W ujęciu liczbowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-35,3%).
 • W ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczy kredytów inwestycyjnych (-37,0%) oraz kredytów obrotowych (-10,1%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,7%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Grudniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,48% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w grudniu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,88%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 3,9%
 • oraz kredyty obrotowe 10,8%.

W grudniu 2022 r. w porównaniu do listopada 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,15). Indeks pogorszył się (wzrósł) jednak w porównaniu do grudnia 2021 o (+1,28).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,28).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 10,5 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w grudniu br.:

 • 4,9 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46,8%)
 • i 2,5 tys. handlowe (23,9%).

Łącznie więc 70,7% udzielonych w grudniu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,599 mld zł, banki udzieliły:

 • 536 mln zł (33,5%) kredytów firmom z sektora usług
 • oraz 506 mln zł (31,6%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

Finansowanie tych dwóch sektorów to w grudniu 2022 r. 65,1% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W grudniu 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-16,8%) oraz produkcji (-16,2%). W ujęciu wartościowym w grudniu 2022 r. w porównaniu do grudnia 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom budowlanym (-25,6%) oraz usługowym (-20,9%).

W całym 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-17,2%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-16,9%). Również w ujęciu wartościowym banki udzieliły w całym 2022 r. w porównaniu do 2021 r. niższego finansowania firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-21,3%) oraz handlowym (-15,4%).

Jakości Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w grudniu 2022 r. spłacane były kredyty przez:

 • firmy handlowe 5,76%
 • oraz usługowe (5,7%).

Najlepszy (najniższy) odczyt w grudniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji oraz budownictwa i wyniósł 5,02%.

W porównaniu do grudnia 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach: handlu (+1,85), usługach o (+1,09), budownictwie o (+1,09) oraz produkcji o (+0,98).

**

Więcej szczegółowych informacji oraz wykresy zawiera Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiebiorcy (pdf poniżej).

Załączniki