Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (październik 2022 r.)

W październiku 2022 r., w porównaniu do października 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-24,2%), jak i wartościowym (-20,6%).

W ujęciu liczbowym banki przyznały:

 • o (-47,6%) mniej kredytów inwestycyjnych,
 • o (-21,6%) mniej kredytów obrotowych,
 • oraz o (-19,1%) w rachunku bieżącym.

Dynamika wartości również była ujemna i wyniosła:

 • w kredyach inwestycyjnych (-58,4%),
 • w kredytach obrotowych (-15,7%),
 • a w rachunku bieżącym (-0,6%).

W okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-13,1%) w ujęciu liczbowym oraz o (-10,5%) w wartościowym.

 • Najwyższy liczbowy spadek wystąpił w przypadku kredytów inwestycyjnych (-33,8%).

W ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczyła kredytów inwestycyjnych (-32,8%) oraz kredytów obrotowych (-9,4%).

 • Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,5%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,63% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w październiku 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 3,37%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 3,94%
 • oraz kredyty obrotowe 9,99%.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 10,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 5,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,2%) i 2,6 tys. handlowe (24,1%). Z całkowitej kwoty 1,489 mld zł, banki udzieliły 537 mln zł (36,1%) kredytów firmom z sektora usług oraz 448 mln zł (30,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową.

W październiku 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-28,1%) oraz produkcji (-27,2%).
W ujęciu wartościowym w październiku 2022 r. w porównaniu do października 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (-26,8%) oraz usługowym (-26,0%).

W okresie styczeń-październik 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-17,9%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-17,0%).
W ujęciu wartościowym banki udzieliły finansowania na niższą wartość firmom z trzech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-20,1%) oraz handlowym (-15,3%). Wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+2,0%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG BRANŻ

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe - wartość Indeksu wyniosła 6,07%. Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcja i wyniósł 4,86%.
W porównaniu do października ub.r. Indeksy pogorszyły się (wzrosły) we wszystkich branżach: handlu (+1,84), usługach o (+1,47),budownictwie o (+1,16) oraz produkcji o (+0,63).

***

Więcej szczegółowych informacji i wykresy zawiera załączony poniżej Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiebiorca (pdf).

Załączniki