Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (lipiec 2022 r.)

W lipcu 2022 r., w porównaniu do lipca 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-24,0%), jak i wartościowym (-20,6%).

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według produktów kredytowych

W ujęciu liczbowym banki przyznały mniej o:

 • -40,0% kredytów inwestycyjnych,
 • -26,1% kredytów w rachunku bieżącym,
 • -19,9% kredytów obrotowych.

Spadła w porównaniu do lipca 2021 r. wartość udzielonych kredytów:

 • inwestycyjnych o (-44,2%),
 • obrotowych o (-21,0%),
 • oraz w rachunku bieżącym o (-6,1%).

W okresie styczeń–lipiec 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-11,2%), a  w ujęciu wartościowym o (-6,0%).

 • w ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-31,2%),
 • w ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-24,1%) dotyczyła kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-3,1%). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+3,6%).

Jakość portfeli kredytów mikroprzedsiebiorców według produktów kredytowych

Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,72% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w lipcu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco:

 • kredyty inwestycyjne 2,69%,
 • kredyty w rachunku bieżącym 3,22%,
 • oraz kredyty obrotowe 8,56%.

W lipcu 2022 r. w porównaniu do czerwca 2022 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,29). Natomiast Indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do lipca 2021 o (-0,09).
W okresie 12-miesięcznym polepszyły się odczyty Indeksu kredytów obrotowych (-0,24) i Indeksu kredytów w rachunku bieżącym (-0,20). Pogorszeniu uległ jednak Indeks kredytów inwestycyjnych (+0,12).
Niestety w porównaniu od czerwca oraz kwietnia indeksy dla wszystkich produktów kredytowych pogorszyły się (wzrosły).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,9%) i 2,3 tys. handlowe (23,2%). Łącznie więc ponad 71% udzielonych w lipcu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,573 mld zł, banki udzieliły 567 mln zł (36,0%) kredytów firmom z sektora usług oraz 459 mln zł (29,2%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w lipcu 2022 r. 65,2% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W lipcu 2022 r. najwyższy spadek r/r udzielonych kredytów dotyczył:

 • liczbowo: handlu (-28,1%) oraz produkcji (-25,0%),
 • wartościowo: kredytów dla wszystkich sektorów.
  Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (-36,7%) oraz budowlanym (-22,5%).

W okresie styczeń–lipiec 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła o (-16,6%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-16,1%).

W ujęciu wartościowym banki udzieliły niższego finansowania firmom z dwóch sektorów. Najwyższy spadek dotyczył finansowania dla firm produkcyjnych (-21,6%). W tym okresie wzrosła wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+6,0%) oraz usługowym (+0,5%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lipcu 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 4,98%.
Najlepszy (najniższy) odczyt w lipcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 4,42%.

W porównaniu do lipca 2021 r. Indeks polepszył się (spadł) w dwóch branżach: usługach o (-0,25) oraz handlu o (-0,17).
Pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,46) oraz produkcji (+0,36).

Niepokoić może fakt, że w lipcu w porównaniu do czerwca, czyli w ciągu miesiąca Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach. Najbardziej w produkcji (+0,76).

***

Więcej szczegółowych informacji i wykresy zawiera Newsletter kredytowy - Mikroprzedsiebiorca (pdf poniżej).

Załączniki