Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy. Sprzedaż kredytów dla mikrofirm (marzec 2022 r.)

W marcu 2022 r., w porównaniu do marca 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-4,3%), jak i wartościowym (-5,6%).

  • W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-28,9%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-9,8%) mniej kredytów obrotowych. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika jest dodatnia i wyniosła (+1,5%).
  • Spadła w porównaniu do marca 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-24,0%) oraz kredytów obrotowych o (-4,1%). Wartość kredytów w rachunku bieżącym udzielonych w marcu 2022 r. w porównaniu do marca 2021 r. wzrosła o (+9,0%).

W okresie pierwszego kwartału 2022 r.:

  • Liczba udzielonych kredytów w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. spadła o (-6,7%), a w ujęciu wartościowym o (-0,1%).
  • W ujęciu liczbowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, w tym w kredytach inwestycyjnych wyniosła ona aż (-31,5%).
  • W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-15,0%) dotyczyła jedynie kredytów inwestycyjnych. Dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+5,8%) oraz kredyty obrotowe (+4,0%).

Marcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,55% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie.
W marcu 2022 r. w porównaniu do lutego 2022 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,18). Indeks polepszył się (spadł) jednak w porównaniu do marca 2021 o (-0,74).

Na 13,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w marcu br., 69,9% kredytów przypada na dwa sektory: usługowy i handlowy.

  • 6,3 tys. zaciągnęły firmy usługowe (46,2%) i 3,2 tys. handlowe (23,7%).

Z całkowitej kwoty 1,976 mld zł, banki udzieliły 711 mln zł (36,0%) kredytów firmom z sektora usług oraz 536 mln zł (27,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w marcu 2022 r. 63,1% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W pierwszym kwartale br. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do pierwszego kwartału ub.r. we wszystkich sektorach.

Najbardziej spadła o (-11,6%) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym. W ujęciu wartościowym banki w pierwszym kwartale 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku udzieliły wyższego finansowania firmom budowlanym (+7,0%) oraz usługowym (+6,2%). Natomiast w przypadku firm produkcyjnych wartość przyznanych kredytów spadła o (-15,6%).

Według odczytów Indeksu Jakości w marcu 2022 r. według branż:

  • najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła
    5,01%.
  • najlepszy (najniższy) odczyt w marcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 3,58%.

W porównaniu do marca 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) tylko w budownictwie o (+0,40). W porównaniu do marca 2021 r. Indeks polepszył się natomiast w trzech branżach: usługach o (-1,27), handlu o (-0,50) oraz produkcji (-0,18).

***

W celu szczegółowej analizy polecamy aktualny Newsletter kredytowy BIK - Mikroprzedsiębiorcy, dostępny w załączonym pdf. Polecamy także lekturę komentarza głównego analityka BIK.

Załączniki